مديريت بيماري آنفلوانزاي مرغي

هدف كلي : مبارزه با بيماري آنفلوانزاي مرغي


اهداف اختصاصي :

1. تسهيل بازگشت فوري به وضعيت عادي و ارائه خدمات بهداشتي به مردم پس از بروز بيماري

2. توجه يكسان به تمام جنبه هاي مديريت بخش بهداشت شامل پيشگيري، كاهش آثار بيماري، آمادگي، مقابله با بيماري

3. تهيه يك چارچوب عملياتي براي مقابله هماهنگ با بيماري و آثار آنها در بخش بهداشت به منظور دستيابي به اهداف فوق با جلب مشاركت مردم

4. توجه به مخاطرات طبيعي و ساير وضعيتهاي اضطراري در هنگام تنظيم و اجراء برنامه هاي توسعه در بخش بهداشت.

نقش و وظايف سازمان دامپزشكي

در اين بخش كليه وظايفي كه سازمان دامپزشكي در سطح سازمان و مراكز استانها بر عهده دارد و همچنين سياستها و روشهاي فني مورد نياز بخش بهداشت تشريح شده اند.


عمده‌ترين سياستهاي بخش بهداشت در مديريت وضعيتهاي اضطراري:

- ايجاد هماهنگي بين بخشهاي مختلف بهداشت در سطح ستادي اعم از ادارات كل ، شبكه دامپزشكي و پست هاي دامپزشكي و بخشهاي پشتيباني معاونتهاي مختلف، جمعيت هلال احمر و ساير سازمانهاي داوطلب غير دولتي بهداشتي كشور
- هماهنگي و همكاري تنگاتنگ بين بخش خصوصي و دولتي
- استفاده بهينه و حداكثر از منابع و ساختارهاي موجود
- استفاده از حمايت نيروهاي مسلح بخصوص در ارتباط با پشتيباني، ارتباطات، حفظ نظم و امنيت و غيره به منظور ارائه خدمات بهداشتي
- كمك رساني به مناطق آلوده براساس نتايج ارزيابي نيازها و اجتناب از اعزام نيروها بيشتر يا كمتر از حد نياز
- مديريت وضعيتهاي اضطراري بخصوص وضعيتهاي اضطراري گسترده و يا پيچيده بصورت چند بخشي و چند نظامه
- جلب مشاركت عموم مردم و جامعه در پيشبرد برنامه ها
- اجراي برنامه هاي آموزش همگاني و تخصصي داخل بخشي براي دست اندركاران امور
- هدايت و هماهنگي كمكها و همكاريهاي بين المللي در زمينه هاي كاهش خطرات، برنامه هاي آمادگي، امدادي ، سازمانهاي منطقه اي، سازمان ملل، سفارت خانه هاي كشورهاي خارجي، سازمانهاي غير دولتي ملي و بين المللي و ...عمده ترين وظايف سازمان دامپزشكي كشور قبل از بروز بيماري:

- تهيه چارچوب اصلي برنامه‌هاي مديريت وضعيت اضطراري در بخش بهداشت و زير مجموعه‌هاي آن
- اختصاص رديف بودجه مجزا به منظور تهيه و اجراي اين برنامه‌ها در حوزه‌هاي تابعه
- اعمال هماهنگي هاي درون بخشي، برون بخشي و بين المللي
- استاندارد نمودن روشهاي فني مديريت وضعيت اضطراري شامل:

- تامين منابع و امكانات پشتيباني اعم از بودجه، نيروي انساني، تجهيزات، انبارها، مواد، و ...
- خدمات بهداشت رواني
- بهداشت خانوارها
- ارزيابي سريع وضعيت بهداشتي
- كنترل بيماريها و همه گيريها و برقراري زنجيره سرد
- نظارت، حمايت و سياستگذاري نحوه تغذيه
- نظارت بر بهداشت محيط
- آموزش نيروي انساني و عموم مردم
- پژوهش
- نظام ثبت و گزارش دهي اطلاعات
- پايش و ارزشيابي اقدامات انجام شدهمهمترين وظايف سازمان دامپزشكي پس از بروز بيماري:

- اعلام آماده باش و فعال سازي برنامه مديريت وضعيت اضطراري حوزه هاي تابعه در سطح مربوطه
- ايجاد مركز پشتيباني اقدامات بخش بهداشت
- جلب همكاري و هماهنگي درون بخشي و برون بخشي
- حفظ تماس دائم با سطوح بالاتر و پايين تر
- هدايت و فعال سازي حوزه هاي عملياتي و روشهاي فني مختلف بخش بهداشت
- اعزام تيمهاي امدادي بهداشتي
- پايش و ارزشيابي اقداماتمهمترين وظايف سازمان دامپزشكي پس از وقوع حالت اضطراري:

- اعلام آماده باش و فعال سازي برنامه مديريت وضعيت اضطراري حوزه هاي تابعه در سطح مربوطه
- ايجاد مركز پشتيباني اقدامات بخش بهداشت
- جلب همكاري و هماهنگي درون بخشي و برون بخشي
- حفظ تماس دائم با سطوح بالاتر و پايين تر
- هدايت و فعال سازي حوزه هاي عملياتي و روشهاي فني مختلف بخش بهداشت
- اعزام تيمهاي امدادي بهداشتي
- پايش و ارزشيابي اقدامات
- گزارش اقدامات و ارائه توصيه هاي عملي به سطوح بالاتر و پايين تر
- به روز كردن برنامه هاي مختلف مديريت وضعيت اضطراري بخش بهداشت براساس نتايج پايش و ارزشيابي اقدامات
نمودارهاي ساختار مديريت وضعيت اضطراري در سازمان


ارزيابى سريع وضعيت بهداشتي :

ارزيابي سريع وضعيت بهداشتي اولين اقدامي است كه پس از بروز هر وضعيت اضطراري با توجه به گستردگي حادثه بايد توسط كارشناسان انجام شود. از آنجايي كه اتخاذ هر نوع اقدامي به نتايج اين فرايند بستگي دارد، پيشنهاد شده اعضاء تيم ارزياب از افراد متخصص، با تجربه و زبده انتخاب شوند.


اعضاء پيشنهادي تيم ارزياب:

* يك نفر دكتر دامپزشك متخصص طيور
* يك نفر كارشناس علوم آزمايشگاهي
* يك نفر دكتر دامپزشك مشغول به كار در مزرعه طيور
* يك نفر كارشناس بهداشت محيط
* نمايندگي از ستاد بهداشت و درمان حوادث غير مترقبه در سطح مربوطه
* كارشناسان ساير سازمانهاي دخيل در امر مديريت بحران مثل: كارشناسان ستاد حوادث غير مترقبه، محيط زيست ، جهاد كشاورزي، نيرو ، مسكن، جمعيت هلال احمر و ...

چك ليستهايي به منظور انجام اين فرايند و گزارش دهي نتيجه آن نيز تهيه شود.


اهداف فرايند ارزيابي سريع وضعيت بهداشتي :

* اثبات وجود وضعيت اضطراري
* توصيف نوع، اثر، تحول و گسترش احتمالي وضعيت اضطراري
* سنجش و ارزيابي اثر كنوني و تاثير بالقوه بيماري بر وضعيت سلامت دام و مردم و خدمات بهداشتي
* ارزيابي كفايت توان مقابله موجود و نيازهاي اضافي فوري
* توصيه فعاليت و اقدامي كه به منظور پاسخگويي فوري اولويت دارد.
* اتخاذ راهكارها و برنامه هاي جديد براساس ارزيابي و سنجش اوضاع اضطراري
* پس خوراند اطلاعاتي كه طي فرايند ارزيابي سريع وضعيت بهداشتي بدست مي‌آيند در سطوح مختلف بخش بهداشت و ساير بخشها، تبادل دو جانبه اطلاعات، اولين گام براي اعمال هماهنگي بشمار مي‌آيد.


تيمهاي امدادي


به منظور جلب مشاركت عموم مردم، بخش خصوصي و كاركنان سطوح محيطي بخش بهداشت در ارائه خدمات بهداشتي در مراحل مختلف وقوع بيماريها ، تشكيل تيمهاي امدادي بهداشتي پيشنهاد شده است. در هر يك از مراكز بهداشتي شهري حداقل يك تيم متشكل از كاركنان آن مركز و افراد داوطلب با توجه به مهارت و تخصص‌شان ايجاد مي شود . شرح وظايف اين تيمها در مراحل مختلف وقوع بيماري پيشنهاد شده است. از آنجايي كه يكي از مهمترين راهكارهاي خدمات بهداشتي بعد از وقوع بيماري تمركز زدايي است ، وجود چنين تيمهايي كه با مناطق مختلف شهرستان ها آشنايي دارند به ارائه خدمات بهداشتي در سطوح پايين‌تر و بصورت غير متمركز بسيار كمك خواهد نمود.


بهداشت محيط

اهميت آثاري كه بيماري ها بر محيط زندگي انسان و دام برجاي مي‌گذارند پس از اهميت تخريبهاي وسيع و صدمات جسمي آنها قرار مي‌گيرد.

مهمترين آثار بيماري بر محيط :

- آلودگي منابع آب آشاميدني
- آلودگي مواد غذايي
- افزايش ناقلين
- آلودگي محيط مرغداريها
- لاشه هاي حيواني

از جمله اقدامات ضروري كه در پيشگيري از شيوع بيماري مؤثر است عبارتند از:

- تشكيل ستاد مبارزه با آنفلوانزاي مرغي در شهرستان

- جلوگيري از جوجه ريزي در اطراف درياچه ها ، آبگيرها و هر كجا كه احتمال بروز بيماري مي رود .

- نمونه گيري از پرندگان مهاجر در منطقه و مرغهاي بومي روستاهاي اطراف

- همكاري مداوم بين شبكه هاي دامپزشكي ، محيط زيست و منابع طبيعي در تبادل اطلاعات

- آموزش كاركنان و مردم در خصوص اين بيماري

- ممنوعيت انتقال هر گونه پرنده از مناطق درگير به نقاط ديگر

گردآوري كننده : عزيز دولتخواه كارشناس علوم آزمايشگاهي دامپزشكي شبكه دامپزشكي شهرستان زرين دشت

منابع:برگرفته شده از منابع اينترنتي و جزوات و دستورالعمل هاي مبارزه با بيماري آنفلوانزاي فوق حاد طيور


 

/ 0 نظر / 25 بازدید